Bubee Homepage

ข่าวร้ายอีกแล้ว ๑-๒

ความเดิม

ราชาอาหัสยาห์ ส่งคนไปถามเจ้าบาอัลว่า พระองค์จะหายป่วยหรือไม่  แต่ระหว่างทาง พระเจ้าทรงส่งเอลียาห์มาพบคนเหล่านั้น และมีคำไปถึงพระราชาว่า จะไม่ลุกจากเตียง แต่จะตายอย่างแน่นอน     ราชาอาหัสยาห์ไม่พอพระทัย ส่งคนไปจับเอลียาห์ แต่พวกเขาก็ถูกไฟลงมาเผาหมด

2 พงศาวดาร 1:11-18

เมื่อพระราชาทรงได้ข่าวว่า คนของพระองค์ถูกไฟจากสวรรค์ลงมาเผาหมด  แทนที่จะเปลี่ยนพระทัย และทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้า  กลับบัญชาให้นายทหารพาทหารอีก 50 นายไป

เมื่อไปถึง นายทหารร้องไปว่า

“คนของพระเจ้า  ลงมาเด๊๋ยวนี้!”

เสียงเอลียาห์ตอบมาว่า

“ถ้าข้าเป็นคนของพระเจ้าอย่างที่เจ้าว่า   ขอให้ไฟตกลงมาจากสวรรค์ เผาเจ้าและทหารทั้ง 50 นายของเจ้าด้วย”

ตายไป 102  คนจากไฟเผา!   แต่ราชาอาหัสยาห์ ก็ยังไม่ขอความกรุณาจากพระเจ้า    ทรงบัญชาทหารไปอีกกอง จำนวนเท่ากัน  คน 102 คน ไม่สามารถจับเอลียาห์ได้  คราวนี้เอาไปอีก

แต่คนที่สามนี้  เรียนจากเหตุการณ์ทั้งสอง

กลิ่นไหม้ของเพื่อน ๆ เขานั้นยังคุอยู่  เขาไม่อยากตาย

เมื่อไปถึงเอลียาห์ก็คุกเข่าลง   อ้อนวอนว่า

“ข้าแต่คนของพระเจ้า  โปรดไว้ชีวิตข้าพเจ้าและคนทั้ง 50 คนของข้าพเจ้าด้วยขอรับ  ขอให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งมีค่าในสายตาของท่านบ้าง”

ภาพจาก www. eborg3.com

เวลานั้นเอง พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า

“จงไปกับเขาได้  เจ้าไม่ต้องกลัวเขา”

ดังนั้น เอลียาห์จึงทำตามที่พระเจ้าบัญชาเสด็จไปพร้อมกับทหารเหล่านั้น

เมื่อไปถึงราชาอาหัสยาห์   เขากล่าวทูลว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า  เป็นเพราะในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าให้ปรึกษาใช่ไหม  เจ้าถึงต้องส่งคนไปถามเจ้าบาอัล แห่งเอโครน ?   การที่เจ้าทำอย่างนั้น  เจ้าจะไม่ได้ลุกจากเตียง   แต่จะต้องตายบนเตียงนี้อย่างแน่นอน”

ไม่นานนัก

ราชาอาหัสยาห์ก็สิ้นพระชนม์ไปตามคำของเอลียาห์

โดยน้องชายชื่อโยรัม น้องชายขึ้นครองแทน   ตรงกับปีที่สองของราชาเยโฮรัมของยูดาห์

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.