Bubee Homepage

พระเจ้าแท้เพียงองค์เดียว ๑๙-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 19: 8-19

หลังจากที่รับชาเคห์ได้มาทำสงครามปากกับยูดาห์เสร็จสมบูรณ์   เขาก็เดินทางกลับไปพบพระราชาอัสซีเรีย   ทั้งสองได้คุยกันและตกลงส่งสารมายังราชาเฮเซคียาห์ตบท้ายว่า

“อย่าให้พระเจ้าที่ท่านพึ่งพานั้น หลอกลวงท่านว่า  ราชาอัสซีเรียจะไม่มีวันยึดเยรูซาเล็มได้…
ท่านก็รู้อยู่ว่า   ราชาอัสซีเรียไปที่ไหน พระองค์ก็ปราบทำลายเมืองต่าง ๆ เสียสิ้นไปหมดแล้ว
บรรดาพระต่าง ๆ ของประชาชาติเหล่านี้ ก็ไม่มีใครช่วยให้พ้นมือราชาแห่งอัสซีเรียได้เลย
ข้าจะแจงให้ท่านเห็นว่า ข้าได้ทำลายมากี่แห่งแล้ว
โกซาน  ฮาราน  เรเซฟ   เทลอัสสาร์  ฮามัท  อารปัด เสฟารวาอิม  เฮนา และอิฟวาห์   เดี๋ยวนี้ ราชาแห่งเมืองเหล่านี้ไปไหนแล้ว?? “

เมื่อเฮเซคียาห์ทรงอ่านจดหมายจากผู้สื่อสาร พระราชาทรงรู้สึกอึดอัดในพระทัยมาก  จึงเสด็จขึ้นไปที่พระวิหาร  ทรงคลี่จดหมายออกต่อพระพักตร์พระเจ้า

ด้วยตระหนักว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว   พระองค์ก็ทรงอธิษฐานด้วยความถ่อมพระทัย …

ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล  พระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าแห่งประชาชาติ และอาณาจักรทั้งหลายในโลกนี้
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงสร้างฟ้า  สวรรค์ และแผ่นดิน

ขอพระเจ้าทรงฟัง
ขอพระองค์ทอดพระเนตร
ขอทรงฟังถ้อยคำที่ราชาอัสซีเรีย เซนนาเคอริบส่งมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
แม้ว่าราชาอัสซีเรียจะทำให้แผ่นดินเหล่านั้นกลายเป็นซากปรักหักพัง
และได้ทำลายเทวรูปทั้งปวง โยนเข้ากองไฟ  แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้า
มันเป็นน้ำมือของมนุษย์ที่ปั้น แกะสลักมันขึ้นมา
มันเป็นไม้ เป็นหิน  มันจึงถูกทำลาย
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้

ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราพ้นมือของเขา
เพื่อทุกหนแห่ง ทุกอาณาจักรจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว”

เป็นคำอธิษฐานที่ออกจากส่วนลึกของพระทัยราชาเฮเซคียาห์

พระเจ้าทรงฟังหรือเปล่า?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.