Bubee Homepage

เริ่มต้นใหม่ ๑๑-๔

2 พงศ์กษัตริย์ 11:17-21

เมื่อไม่มีพระนางอาธาลิยาห์  บัดนี้ การปกครองก็จะต้องสืบต่อไปยังรัชทายาทที่ถูกต้อง

แต่เจ้าชายโยอาชทรงมีอายุเพียง 7  พรรษา

แน่นอน จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทน ดังนั้น ปุโรหิตเยโฮยาดา และผู้ใหญ่ของเมืองก็จะต้องช่วยเจ้าชายน้อยต่อไป  จนกว่าพระองค์จะทรงสามารถปกครองประเทศเองได้

เยโฮยาดาให้ทั้งเจ้าชายและประชาชนทำพันธสัญญาต่อองค์พระเจ้าว่า

“เราจะเป็นประชากรของพระเจ้า   ขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปผิดที่เราได้ทำไป”

“และเราสัญญาว่า จะเชื่อฟัง   ถวายเกียรติพระเจ้า  ทำตามพระบัญชา   และรับใช้พระองค์ทุกอย่าง”

เจ้าชายและประชาชนทำพันธสัญญาต่อกันด้วย

นี่เป็นการยอมตนให้กันและกัน  กษัตริย์ ต้องดูแลประชาชนโดยพระบัญญัติของพระเจ้า  และประชาชนต้องร่วมมือ เชื่อฟัง และช่วยกันสร้างประเทศต่อไป

ปุโรหิตเยโฮยาดาก็ได้ตั้งกองรักษาการณ์เฝ้าระวังที่พระวิหารของพระเจ้า แล้วนำเจ้าชายไปนั่งบัลลังก์ในราชวัง

“ขอพระราชาจงทรงพระเจริญ  ขอเจ้าชายน้อยจงทรงพระเจริญ”   เสียงประชาชนโห่ร้องดังก้องเมือง

ตอนนี้ ประชาชนไม่มีความหวาดผวาเหมือนรัชสมัยของพระนางอาธาลิยาห์แล้ว

“ไป… พวกเราช่วยกัน  ทำลายวิหารเจ้าบาอัลกันให้สิ้น”

“ใช่แล้ว!  ใช่แล้ว !    เราไปช่วยกันเถอะ”

 

จากนั้น พวกเขาก็เข้าไปทำลายวิหาร ทุบแท่นบูชา  และรื้อรูปทั้งหลายลงมา   และยังประหารคนที่เป็นหัวหน้าการบูชาเจ้าบาอัลด้วย

เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ราชาเยฮูแห่งอิสราเอล ได้ทำสิ่งนี้

และบัดนี้  เริ่มต้นสมัยของเจ้าชายโยอาสแห่งยูดาห์ทางใต้  ก็กำลังเกิดสิ่งเดียวกัน

หลังจากที่ตกอยู่ภายใต้ความมืดมน 6 ปี  พระเจ้าก็ได้ทรงคืนสิ่งดี ๆ มาให้ชาวยูดาห์อีกครั้ง


 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.