Bubee Homepage

ดำรัสเมื่อบั้นปลาย ๒๓

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 23:1-7

ช่วงปลายของชีวิตพระราชาดาวิด พระองค์ทรงรู้ว่า  พระราชาดาวิด จากลูกชายของเจสซี ได้รับการเจิมจากพระเจ้าให้ปกครองประเทศ ทรงกล่าวไว้ว่า

พระวิญญาณของพระเจ้าตรัส พระคำของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าฯ

พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกล่าว  พระองค์ผู้เป็นศิลาแห่งอิสราเอลตรัสแก่ข้าฯ

“ผู้ที่ปกครองมนุษย์ จะต้องเที่ยงธรรม ต้องปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้า

และเขาจะเป็นเหมือนแสงรุ่งอรุณยามอาทิตย์ขึ้น
เป็นเช้าที่ไร้เมฆ  เปรียบเหมือนใบหญ้าที่ผลิออกจากผืนดินหลังฝนโปรย

แม้ครอบครัวของข้าไม่ดีถึงมาตรฐานนั้น

แต่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้า  เป็นระบบระเบียบที่มั่นคงนัก
นี่คือความรอดและความปรารถนาของข้า พระเจ้าจะไม่ทรงเพิ่มพูนให้หรือ

แต่ลูกหลานของคนอธรรมจะต้องเหมือนหนามที่ถูกโยนออกไป เพราะไม่อาจจะจับได้ด้วยมือ

คนที่จะจับคนอธรรมนั้นได้ ต้องใส่เสื้อเกราะและมีด้ามหอก  คนเหล่านั้นจะถูกเผาสิ้นซากด้วยไฟในที่ ๆ เขาอยู่นั้น

เขียนภาพโดย   Pieter-de-grebber  (1600-1652)

พระราชาดาวิดทรงรู้ว่า เคยเป็นลูกของท่านเจสซี คนธรรมดามาก่อน  แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์  พระราชาไม่เคยลืมอดีตของพระองค์

ความปรารถนาอันแรงกล้าของพระราชาดาวิดไม่เหมือนท่านซาอูล   พระราชาดาวิดทรงชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าอย่างอื่น  แม้ว่าพระองค์จะทรงมีความผิดบาป ทำให้แปดเปื้อน   แต่พระองค์ก็ทรงสำนึกบาป  และก็ทรงปกครองประเทศโดยเที่ยงธรรมตลอดมา

และแม้ว่า พระองค์ไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์    แต่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับพระราชาไว้   จะมีหนึ่งในพงศ์พันธุ์ของพระราชาดาวิดที่จะเป็นกษัตริย์ครองใจมนุษย์ทั้งโลก

 

และก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ

หลายร้อยปีต่อมา   เชื้อสายของพระราชาดาวิดคือ มารีย์ ได้ตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า  และผู้ที่อยู่ในครรภ์นั้นคือ พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ครองใจพวกเรานั่นเอง  …..

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.