Bubee Homepage

แท่นบูชาที่ลานนวดข้าว ๒๔-๓


ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 24:17-25

ขณะที่ทูตของพระเจ้ายืนอยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุสนั้น     พระราชาดาวิดก็ทรงเห็นทูตชัดเจน    ตรัสขอร้องว่า “ดูเถอะ  ข้าพเจ้าได้ทำบาป  ได้ทำสิ่งที่เลวร้าย   แต่แกะเหล่านี้ เขาทำอะไรเล่า  ขอให้ท่านจัดการข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเถิด”  คำว่า แกะ  พระราชาหมายถึงประชาชนอิสราเอล

พระราชาดาวิดทรงรู้ดีว่า    คำขอเช่นนั้นมันก็อันตรายยิ่งนัก  แต่พระองค์ก็ทรงจำนนเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนไปกว่านี้

ท่านกาด  ได้เข้ามาขอเข้าเฝ้า

“ขอฝ่าพระบาทเสด็จไปสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้า  ในลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส ”

“อย่างนั้นรึ?   ได้  ได้   ข้าควรขอพระเจ้าทรงยกโทษ”   แล้วพระราชาทรงเข้าไปในลานนวดข้าวของอาราวนาห์

อาราวนาห์เห็นเช่นนั้นก็กราบลงถึงดิน   กราบทูลว่า  “พระราชาทรงประสงค์สิ่งใด จึงเสด็จมาหาข้าพระบาท”

“ข้าต้องการซื้อลานนวดข้าวของท่านเพื่อสร้างแท่นบูชา   เราอยากให้โรคระบาดนี้หยุด ประชาชนจะไม่เดือดร้อนอีก”

“ขอฝ่าพระบาท   เจ้านายของข้าทาส รับลานนวดข้าวนี้ไป  ข้าทาสขอถวาย และมีวัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา  มีฟืนด้วยพะยะค่ะ”  อาราวนาห์เต็มใจที่จะถวายสิ่งเหล่านี้

“ขอให้พระเจ้าทรงโปรดปรานพระราชาเถิด”  อาราวนาห์ถวายพระพร

“ทำอย่างนั้นไม่ได้  ท่านอาราวนาห์     เราต้องซื้อที่ดินและของถวายจากท่าน   เราจะถวายเครื่องบูชาพระเจ้าแบบไม่เสียอะไรเลยนั้น คงไม่สมควรแน่นอน”  พระราชาทรงรู้ว่า มีค่า สำหรับทุกสิ่ง !!   การขอให้พระเจ้าทรงยกโทษครั้งนี้ต้องมีค่ามาก

 

พระราชาดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัว 50 เชเขล…

แล้วก็ทรงสั่งคนสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าที่นั่น    ทรงถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องศานติบูชา…

พระราชาทรงสำนึกและเสียพระทัยอย่างยิ่ง  และพระองค์ทรงหาทางที่จะแก้ไขปัญหานั้น …  ไม่ทรงอยู่นิ่งเฉย

แล้วพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของพระราชา…..

โรคระบาดนั้น ก็หยุดลง  ไม่มีโรคระบาดอีกต่อไป

 

ต่อไปจะเป็นหนังสือ 1 พงศ์กษัตริย์ ปลายรัชสมัยพระราชาดาวิด  สู่รัชสมัยพระราชาซาโลมอน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.