Bubee Homepage

เพลงเช้าแล้ว

เพลงนี้ เราร้องแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราตื่นขึ้นมา

พบดวงอาทิตย์ที่พระเจ้าประทานให้ทุกวัน

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.