Bubee Homepage

15 กุมภาพันธ์ 2015 พระเจ้าในหัวใจ

พระนิเวศของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว 

พระองค์สถิตอยู่กับเขา  และเขาจะเป็นคนของพระองค์ 

และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา 

ถอดความจาก วิวรณ์ 21:3

ปิดการแสดงความคิดเห็น.