Bubee Homepage

21 กันยายน 2014 ของงามจากผงคลี

เรารู้ว่า 
พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์
ให้มีชีวิตเกิดผลดีในทุกสิ่ง

ถอดความจาก โรม 8:28

ปิดการแสดงความคิดเห็น.