Bubee Homepage

Oh come O come Immanuel

เพลงนี้บอกว่า ขอให้อิมมานูเอลมาอยู่กับเรา

ใครกันนะ คืออิมมานูเอล

ผู้นั้นคือ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดในโลกนี้

เพื่อน ๆ ครับ บู้บี้ได้ฟังเสียงขลุ่ยของชาวอินเดียนแดงเล่นเพลงนี้แล้ว ชอบมาก เลยมาปะให้เพื่อน ๆ ฟัง

ถ้าอยากรู้ว่าเนื้อเพลงเป็นอย่างไร  ก็ต้องข้างล่างนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.