Bubee Homepage

1 สิงหาคม 2018 พวกเดียวกัน

ใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อต้านพวกเจ้า ก็อยู่ฝ่ายเจ้าแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 9:50

MobileLuke9-49-50

ปิดการแสดงความคิดเห็น.