Bubee Homepage

10 กุมภาพันธ์ 2015 ซีโมนกลับใจ

จงกลับใจใหม่จากใจคิดชั่วแบบนี้ และอธิษฐานต่อพระเจ้า
เผื่อว่าพระองค์จะได้ยกโทษความผิดในใจของเจ้า

ถอดความจากลูกา 8:22

Daily2015_2_10

ปิดการแสดงความคิดเห็น.