Bubee Homepage

10 ตุลาคม 2019 คนรวยความเชื่อ

 

 

ไม่ใช่องค์พระเจ้าหรือที่ทรงเลือกคนจนในโลกให้รวยความเชื่อ?

ถอดความจากยากอบ 2:5

James-2mobilev5

ปิดการแสดงความคิดเห็น.