Bubee Homepage

10 มกราคม 2020 สิ่งที่ต้องยึดไว้

จงยึดมั่นในความเชื่อ และจิตสำนึกที่ดี

ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:19

1TIM-1-v-19-web

1TIM-1-v-19-comm

 

เพื่อการค้นที่ง่ายขึ้น

จงยึดมั่นในความเชื่อ และจิตสำนึกที่ดี บางคนละทิ้งสิ่งนี้ไป ความเชื่อของเขาจึงอัปปาง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:19

ความเชื่อมาเป็นอย่างแรก ต่อมาคือ จิตสำนึกที่ดี นั่นคือความเข้าใจในเนื้อหาความจริงของข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ เราจะทิ้งความเข้าใจนี้ไปไม่ได้ เมื่อไรที่เราคิดเรื่องพระเจ้าเอาเอง โดยไม่ดูเนื้อหาของข่าวประเสริฐ แล้วเที่ยวไปสอนคนอื่นผิด ๆ ความเชื่อของเราจะหายไปด้วย เรื่องนี้เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย แม้ทุกวันนี้ :พยายามบิดเบือนข่าวประเสริฐเพื่อ ประโยชน์ที่ตนเองต้องการ อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 1:19

ปิดการแสดงความคิดเห็น.