Bubee Homepage

11 กุมภาพันธ์ 2015 พบกลางทาง

ขันทีชาวเอธิโอเปียกำลังอ่านพระธรรมอิสยาห์ในรถม้า

ถอดความจาก กิจการ 18:28

 

image

ปิดการแสดงความคิดเห็น.