Bubee Homepage

11 พฤศจิกายน 2014 อนาคตของศัตรู

“องค์พระผู้เป็นเจ้า กล่าวแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าว่า …
จงนั่งเบื้องขวาของเราจนกว่า
เราจะทำให้บรรดาศัตรูของท่านกลายเป็นที่วางเท้าของท่าน”

ถอดความจากกิจการ 2:34-35

Daily2014_11_11

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.