Bubee Homepage

12 กุมภาพันธ์ 2015 การทรงนำ

พระวิญญาณตรัสแก่ฟีลิปว่า

   “จงเข้าไปใกล้ๆ รถม้านั้นสิ”

ถอดความจาก กิจการ 8:29

Daily2015_2_12

ปิดการแสดงความคิดเห็น.