Bubee Homepage

12 ธันวาคม 2019 อธิษฐานด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐานแห่งความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้หายได้

และองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงรักษาบำบัดเขา

ถอดความจากยากอบ 5:15

James5-15ree

 

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

คำอธิษฐานแห่งความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้หายได้ และองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงรักษาบำบัดเขา และหากเขาทำบาป พระองค์จะทรง ยกโทษให้เขา ถอดความจากยากอบ 5:15

คำอธิษฐานแห่งความเชื่อ เป็นคำอธิษฐานที่มีพลัง อย่างยิ่ง อธิษฐานโดยไม่เชื่อ ก็เหมือนการพูดไป กับลม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลย ท่านยากอบเคยบอก เราว่า คนถูกต้องชอบธรรมมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ ใช่แล้ว ความเชื่อเป็นเครื่องหมายที่บอกว่า เราวางใจ พระเจ้าที่เราทูลอธิษฐาน เรารู้ว่า พระองค์เท่านั้น ที่จะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.