Bubee Homepage

14 มกราคม 2020 อธิษฐานเพื่อทุกคน


1-TIM-2-1-2-re

1-TIM-2-1-2comre

 

 

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

ดังนั้นก่อนอื่นใด ข้าขอกำชับให้เจ้าได้ ทูลคำร้องขอ อธิษฐาน วิงวอนเพื่อผู้อื่น และขอบคุณพระเจ้า เพื่อทุกคน เพื่อกษัตริย์ทั้งปวง และผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเรา จะได้ใช้ชีวิตในทาง ของพระเจ้าอย่างสงบ สันติ บริสุทธิ์ มีเกียรติทุกประการ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:1

ทูลคำร้องขอ …. คือการขอบางสิ่งจากพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐาน … เป็นการสื่อสาร สัมพันธ์กับพระเจ้า เราอาจสนทนากับพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ สรรเสริญ นมัสการ วิงวอนเพื่อผู้อื่น เป็นการทูลขอเพื่อความจำเป็นของผู้อื่น เราเป็นผู้ที่ต้องมองให้ออก สังเกตได้ว่า แต่ละคนมีความ ต้องการจำเป็นในชีวิตทั้งฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย อย่างไร ขอบคุณพระเจ้า … นี่เป็นส่วนสำคัญของชีวิต ชีวิตเราต้องเต็มด้วยหัวใจ และคำขอบคุณพระเจ้าทุกวัน บางคนในโลกยังไม่เคยมีใครอธิษฐานทูลขอเพื่อเขาเลย เรื่องนี้ เราแต่ละคนต้องเอาไปคิดว่า จะปฏิบัติอย่างไร …แต่ละคนคงได้คำตอบที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด

ปิดการแสดงความคิดเห็น.