Bubee Homepage

16 กุมภาพันธ์ 2015 รับบัพติสมา

ข้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 8:37

Daily2015_2_16-1

ปิดการแสดงความคิดเห็น.