Bubee Homepage

16 มกราคม 2019 ผู้เดียวเท่านั้น

1-TIM-2-5-6-web

1-TIM-2-5-6-comm

 

เพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และมีคนกลางระหว่างพระเจ้า กับมนุษย์เพียงผู้เดียวเท่านั้น คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็น มนุษย์ พระองค์ประทานชีวิต ของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ทุกคน คำยืนยันนี้เกิดขึ้นตาม เวลาอันเหมาะสม ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:5-6

พระเจ้าแท้จริง มีเพียงองค์เดียว ทรงเป็นพระผู้สร้าง องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เราอธิษฐานต่อพระองค์ เท่านั้น ไม่อธิษฐานขอจากคนใด สิ่งอื่นใด จากอิสราเอลโบราณที่ต้องมีปุโรหิตเป็นตัวกลาง ระหว่างพระเจ้ากับประชาชน แต่บัดนี้ ไม่มีตัวกลางอื่นแล้ว นอกจากพระเยซูเท่านั้น (ฮีบรู 9:11-15) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์ ไม่มีใครมีลักษณะเช่นนี้เลยในจักรวาล ( โรม 8:34) เรามีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซู (1 โครินธ์ 8:6) อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 2:5-6

ปิดการแสดงความคิดเห็น.