Bubee Homepage

17 กุมภาพันธ์ 2015 แล้วก็จากกัน

ฟีลิปประกาศข่าวดีตามเมืองต่าง ๆ

จนกระทั่งมาถึงซีซาริยา

ถอดความจาก กิจการ 8:40

Daily2015_2_17-1

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.