Bubee Homepage

18 ตุลาคม 2014 แสงที่ฉายมา

ขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อฉัน 
ขอทรงอวยพรฉัน 
ขอทรงให้พระพักตร์ฉายแสงมายังฉัน 

ถอดความจาก สดุดี 67:1

 Image courtesy of Clairspics on Flickr. Some rights reserved.

Image courtesy of Clairspics on Flickr. Some rights reserved.

 

เพื่อน ๆ อธิษฐานอย่างนี้ทุกเช้าสิครับ
แล้วก็จะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ขออย่าลืมว่า
จะให้พระเจ้าฉายแสงลงมา
เราก็ต้องเข้าหาพระองค์ครับ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.