Bubee Homepage

2 กุมภาพันธ์ 2015 จบชีวิตในโลก

“พระเจ้าข้า ขออย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย”

ถอดความจาก กิจการ 7:60

Daily2015_2_2

ปิดการแสดงความคิดเห็น.