Bubee Homepage

21 มกราคม 2019 ประเด็นผู้หญิงสอน

1-TIM-2-11-12-web

1-TIM-2-11-12

 

ให้ผู้หญิงเรียนรู้เงียบ ๆ ยอมเชื่อฟัง ข้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอน หรือมีอำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้นิ่งสงบ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:11-12

มีผู้แปลความหมายของพระคัมภีร์ข้อนี้ไปต่างความ เห็นกัน ที่เป็นอย่างนั้นเพราะในปัจจุบันก็มีอาจารย์ที่ เป็นสตรีมากมาย บางท่านก็ว่า ผู้หญิงจะต้องทำตัว สงบ เรียบร้อยฟังคำสอนไป ส่วนอีกความเห็นก็ว่า ที่ท่านเปาโลกล่าวอย่างนี้เพราะในช่วงเวลานั้นมีปัญหา ในคริสตจักรเอเฟซัส คือมีกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามาแล้ว สอนเท็จในคริสตจักร ดังนั้นการที่ขอให้ผู้หญิงนิ่ง และฟังคำสอนจึงเป็นเรื่องเฉพาะของคริสตจักรที่ ทิโมธีทำงานอยู่โดยตรง แต่ถ้าหากเราดูความเห็นในที่อื่น ๆ ของท่านเปาโล ท่านก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หญิงที่เป็นผู้เชื่อ อย่างเช่น นางนุมฟาที่มีคริสตจักรในบ้าน (โคโลสี 4:15) เฟบี ที่เป็นผู้ดูแลงานในคริสตจักร​(โรม 16:1-2) และท่านเองก็ใส่ใจเรื่องความเท่าเทียมกันด้วย (โคโลสี 3:11) อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 2:11-12

ปิดการแสดงความคิดเห็น.