Bubee Homepage

25 กุมภาพันธ์ 2015 เครื่องมือของพระเจ้า

เราจะให้เขาได้เห็นว่า 

เขาจะต้องทนทุกข์เพื่อนามของเรามากเพียงไร

ถอดความจาก กิจการ 9:16

Daily2015_2_25

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.