Bubee Homepage

25 กุมภาพันธ์ 2020 หญิงม่ายที่มีญาติ

1-Timothy-5-16-web1-Timothy-5-16

 

สตรีผู้เชื่อคนใดที่มีญาติเป็น หญิงม่าย ก็ให้ช่วยเลี้ยงดู พวกเธอเพื่อไม่ให้เป็นภาระ ของคริสตจักร คริสตจักรจะได้ ไปสงเคราะห์หญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:16

ท่านเปาโลให้ความสำคัญกับหญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริง ๆ โดยสั่งให้ผู้เชื่อเอาใจใส่คนที่เป็นม่ายซึ่งเป็นญาติของ ตนเอง เพื่อคริสตจักรหมดภาระจากพวกเธอ และ ไปดูแลคนที่ไร้ญาติขาดมิตร นี่ดูเหมือนเป็นภาระที่หนักของคริสตจักร แต่.. พระเจ้า ไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น พระเจ้าทรงพอพระทัย ที่คนของพระองค์จะให้เวลาและ ช่วยเหลือคนทุกข์ยากจริง ๆ พระองค์ไม่ทรงลำเอียง และไม่เห็นแก่ใคร ทรงบอกไว้ว่า ที่ทำแก่คนเล็กน้อยคนหนึ่ง ก็เหมือนทำให้แก่พระองค์ด้วย อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:16

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.