Bubee Homepage

26 กุมภาพันธ์ 2020 ทัศนคติต่อผู้ปกครอง


1-Timothy-5-17-18-web

 

1-Timothy-5-17-18

 

ผู้ปกครองทั้งหลายที่ดูแลเอาใจใส่ อย่างดีนั้น ควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ใส่ใจพระคำ ทั้งเทศนาและสอน พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “อย่าเอา ตะกร้อครอบปากวัวขณะที่มัน นวดข้าวอยู่” และ “คนทำงานก็ สมควรได้รับค่าจ้างของตน” ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:17-18

ท่านเปาโลบ่งบอกเราชัดว่า ผู้ปกครองนั้นควร เทศนาสั่งสอนได้ และท่านก็ขอให้คนอื่น ๆ ได้ ให้ความเคารพกับผู้ปกครองที่ทำงานหนักทำอย่างดีเลิศ ทำด้วยใจทุ่มเท เพื่อชุมชนคน ของพระเจ้า ผู้ปกครองที่ทั้งหนุนใจและสอน เพื่อให้คนไม่ตกในคำสอนผิด เพื่อทำให้ชีวิต ของพี่น้องดีขึ้นควรได้รับเกียรติมาก อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:17-18

ปิดการแสดงความคิดเห็น.