Bubee Homepage

26 ธันวาคม 2019 เป้าหมายของคำสั่ง

เป้าหมายของ คำสั่งกำชับ คือความรัก จากใจบริสุทธิ์

จากจิตสำนึกดี และความเชื่อที่จริงใจ

ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:5

 

1TIM-1-5-v-web

1TIM-1-5-com-web

 

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

เป้าหมายของ คำสั่งกำชับ คือความรัก จากใจบริสุทธิ์ จากจิตสำนึกดี และความเชื่อที่จริงใจ

ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:5

แม้ทิโมธีจะต้องต่อสู้กับคนสอนผิด แต่เขาต้องรู้ว่า ในที่สุด ความรักบริสุทธิิ์ จิตสำนึกดี และความเชื่อที่จริงใจ คือเป้าหมายของท่านเปาโล ท่านต้องการให้สอน เพื่อชีวิตของพี่น้อง จะได้บรรลุถึงสามอย่างนี้ ทิโมธีจะต้องมีมุมมองที่ถูกต้อง ไม่พลาดไปจากเป้าหมายดังกล่าว จิตสำนึกดี คือไม่มีความผิดติดค้างอยู่ในใจ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.