Bubee Homepage

27 กรกฎาคม 2017 อย่าทำให้คนหลงผิด

วิบัติจะมีกับคนที่เป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นหลงผิด

ถอดความจาก ลูกา 17:1

 

bubeeLuke17-1-2

ปิดการแสดงความคิดเห็น.