Bubee Homepage

27 กุมภาพันธ์ 2015 เข้าถ้ำเสือ

เซาโลประกาศในธรรมศาลาว่า
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า


ถอดความจาก กิจการ 9:20

Daily2015_2_27

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.