Bubee Homepage

27 ตุลาคม 2014 พยานที่เราต้องการ


ต้องเลือกคนหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดมา

ถอดความจาก กิจการ 1:21

Daily2014_10_27

เพื่อน ๆ คิดว่า เขาจะโหวตกันอย่างไรครับ ? 
เวลาเราจะเลือกคนมารับใช้พระเจ้า เราใช้วิธีไหนกัน?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.