Bubee Homepage

28 มกราคม 2015 เรื่องราวจากสเทเฟน 18

ฟ้าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา
และโลกเป็นที่รองเท้าของเรา

ถอดความจาก กิจการ  7:49

Daily2015_1_28

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.