Bubee Homepage

3 พฤศจิกายน 2014 โยเอลบอกแล้ว

เปโตรจึงยืนขึ้นพร้อมกับศิษย์ทั้ง 11 คน

ถอดความจากกิจการ 2:14

Daily2014_11_3

ท่านโยเอลกล่าวอะไรไว้?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.