Bubee Homepage

30 กันยายน 2015 แผนการเดินทาง

คนเหล่านั้นเดินทางล่วงหน้าไปคอยที่เมืองโตรอัส

ถอดความจาก กิจการ 20:5

Daily2015_9_-30act20-4-6

ปิดการแสดงความคิดเห็น.