Bubee Homepage

30 ตุลาคม 2017 เรียนจากมด

เจ้าคนเกียจคร้าน จงไปเรียนรู้จากมด

สังเกตการทำงานของมัน แล้วจงฉลาดขึ้น

ถอดความจาก สุภาษิต 6:6

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.