Bubee Homepage

5 กุมภาพันธ์ 2015 พากันเชื่อ

พวกเขาเชื่อข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่ฟีลิปประกาศ
พวกเขาเชื่อในพระนามพระเยซู 

ถอดความจากกิจการ 8:12

Daily2015_2_5-1

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.