Bubee Homepage

7 ธันวาคม 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซู ผู้ไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 5:21

 

Rght-2Cor-5-21-re

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซู ผู้ไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อว่าเราจะได้เป็นคนถูกต้องชอบธรรม ในสายพระเนตรพระเจ้า ทางพระองค์ ถอดความจาก 2 โครินธ์ 5:21

 

ความถูกต้องชอบธรรมนี้ ไม่ใช่สภาพที่ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย แต่เป็นสภาพของการที่จะ เป็นผู้ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า พระเจ้า ทรงถูกต้องชอบธรรม จะมีความสัมพันธ์สนิทกับ พระเจ้าได้ก็ต้องเป็นเหมือนพระองค์ แต่ในโลกไม่มีใคร ถูกต้องเลย พระเยซูจึงมาเป็นผู้ที่ทำให้เราทุกคน ที่เชื่อในพระองค์ถูกต้องชอบธรรม และมีพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.