Bubee Homepage

7 มกราคม 2015 เรื่องราวจากสเทเฟน 3

พระเจ้าประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสุหนัตแก่อับราฮัม

ถอดความจากกิจการ 7:8

Daily2015_1_7

ปิดการแสดงความคิดเห็น.