Bubee Homepage

8 กุมภาพันธ์ 2016 เยี่ยมคนป่วย

เปาโลเยี่ยมพ่อของปูบลิอัส และอธิษฐานวางมือบนเขา

ถอดความจาก กิจการ 28:8

Daily2016_2_-8act28-7-8a

ปิดการแสดงความคิดเห็น.