Bubee Homepage

เกี่ยวกับบู้บี้

พระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่

เป็นหนังสือที่ให้ชีวิตแก่คนที่อ่าน  ให้การเปลี่ยนแปลง ให้พลัง

เรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าถึงคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้มาเป็นคนของพระองค์

มีทั้งชีวิตที่สำเร็จ และล้มเหลว

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนช่วยเป็นตัวอย่างให้เราได้สรุปได้ว่า

เราควรเลือกใช้ชีวิตอย่างไร

พระคัมภีร์บอกเราถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล ที่ทรงรักเรามาก

เหลือเกิน จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเป็น

มนุษย์เดินดินในโลกนี้   และถ้าเราวางใจในพระองค์ เราจะได้ชีวิตนิรันดร์!

เป็นเพราะพระคัมภีร์น่าสนใจ  น่าตื่นเต้น  มีทั้งความง่าย และความยากอยู่ในเนื้อหา

พวกเราจึงอยากค้นคว้า เรียนรู้ และแบ่งปันสิ่งที่เราได้ให้กับเพื่อน ๆ ที่สนใจเช่นกัน

 

ยิ่งเราค้นพระคัมภีร์ลึกเท่าไร  เราก็ได้ประโยชน์กับตัวมากเท่านั้น

เราจะยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และซาบซึ้งในความกว้าง ยาว สูง ลึก

ของความรักของพระองค์

 

บู้บี้เอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากพระคัมภีร์ ไม่หยุดหย่อน  และเราคง

ยังต้องเรียนต่อไป ใช้เวลาแห่งนิรันดรกาล เพื่อจะได้รู้จักพระองค์

 

เรียบเรียงเรื่องราว สนทนี นทพล

ภาพ เจเน็ต เผื่อนพงศ์,สานุ เผื่อนพงศ์, พันธกร ผลิตาภรณ์,พรปิยา ติยะวนิช  และเราได้ยืมภาพประกอบบางส่วนจาก public domain

บทเพลง ศิริพรรณ เตธนานันท์,วงศธร  ทรงบรรดิษฐ์, พิระพร  เตธนานันท์

การ์ตูนพระคำประจำวัน และภาพประกอบโดย bubee.net สงวนลิขสิทธิ์ โดยสนทนี นทพล  และ เจเน็ต เผื่อนพงศ์

 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิ ณ กิตติคุณ

 

ติดต่อ คุยกับเราได้ที่ bubeenet@gmail.com

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในบู้บี้.เน็ตนี้ ได้เขียนใหม่ให้เข้าใจง่ายสำหรับเด็ก  เยาวชน  และผู้ที่กำลังเริ่มจะศึกษาเรื่องของพระเจ้า
ใช้หลักการถอดความ    ดังนั้นถ้าต้องการอ่านฉบับแปลอย่างตรงตามภาษาเดิม ให้อ่านจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่จัดพิมพ์

โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

หรืออ่านออนไลน์ จากองค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต (http://www.biblica.com/bibles/thai/)

 

ฟอนต์ที่ใช้ในการ์ตูนและภาพประกอบ ต้องขอขอบคุณ  http://www.f0nt.com/

ที่ได้รวบรวมนักทำฟอนต์ไทยเก่ง ๆ ไว้  ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นตระกูลของ iannnn  และ Laiji   rehoneyfly

บรรณานุกรม

อมตธรรมร่วมสมัย

https://www.biblegateway.com

https://thebibleproject.com/

enduringword.com

ESV Study Bible

Bible.org

The Nelson Study Bible

https://www.preceptaustin.org

http://www.soniclight.com/constable/