Bubee Homepage
19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ