Bubee Homepage
  • ยอห์น
    พระกิตติคุณเล่มที่ 4 เขียนโดยท่านยอห์น สาวกที่พระเยซูทรงรัก
  • ลูกา
    หนังสือเล่มที่หนึ่งของลูกา เล่าเรื่องชีวิตของพระเยซู
  • กิจการ
    หนังสือเล่มที่สองของลูกา เขียนเล่าเรื่องการเกิดขึ้นของคริสตจักร