Bubee Homepage
3 ธันวาคม 2019 รอวันสังหาร
3 ธันวาคม 2019  รอวันสังหาร

เจ้าบำรุงบำเรอตามใจปรารถนาจนอ้วนพี  รอวันสังหาร ถอดความจาก ยากอบ 5:5-6   เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น เจ้ามีชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยหรูหรา  อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2019 เสียงร้องถึงพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ
2 ธันวาคม 2019  เสียงร้องถึงพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

เสียงร้องทุกข์ของคนเก็บเกี่ยวก็มาถึงพระกรรณของพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ ถอดความจาก ยากอบ 5:4   เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น ดูเถิด ค่าจ้างที่เจ้าฉ้อฉลจากคนงาน  อ่านต่อ