Bubee Homepage
3 มกราคม 2017 สรุปลูกา 2
3 มกราคม 2017  สรุปลูกา 2

พระเยซูคือพระบุตรพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเหมือนกับเด็กแรกเกิดทั่วไป ทรงเกิดด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า  ชีวิตของพระองค์นั้นแตกต่าง… พระองค์ทรงบริสุทธิ์ และไม่มีบาปในพระองค์เลย พระองค์ทรงลงมาในโลกเพื่อจะพบความทุกข์แสนสาหัส สิเมโอนได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วว่า วันหนึ่งข้างหน้า..มารีย์จะทุกข์โศกยิ่งนัก  อ่านต่อ

1 มกราคม 2018 คลังใจ
1 มกราคม 2018   คลังใจ

ปีใหม่แล้ว เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในใจ เพื่อให้เป็นกำลังใจในปีที่จะก้าวต่อไป มารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจ ถอดความจาก  อ่านต่อ