Bubee Homepage
17 มกราคม 2019 อัครทูตเปาโล
17 มกราคม 2019 อัครทูตเปาโล

  เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น และเพราะเหตุนี้ ข้าจึงได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ประกาศ และเป็นอัครทูต (ข้าพูดความจริง ไม่โกหก)  อ่านต่อ

16 มกราคม 2019 ผู้เดียวเท่านั้น
16 มกราคม 2019 ผู้เดียวเท่านั้น

  เพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และมีคนกลางระหว่างพระเจ้า กับมนุษย์เพียงผู้เดียวเท่านั้น คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็น มนุษย์ พระองค์ประทานชีวิต ของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ทุกคน  อ่านต่อ

15 มกราคม 2020 ทุกคนควรรอด
15 มกราคม 2020 ทุกคนควรรอด

      การทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดี และเป็นที่พอพระทัย ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์พอพระทัยที่จะให้ทุกคน ได้รับความรอด  อ่านต่อ

8 มกราคม 2019 คำสรรเสริญของเปาโล
8 มกราคม 2019 คำสรรเสริญของเปาโล

ขอพระเกียรติและพระสิริ จงมีแด่จอมราชาองค์นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นอมตะ ผู้ที่เราไม่อาจเห็น ได้ด้วยตา ผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า แต่องค์เดียว ตลอดไปเป็นนิตย์  อ่านต่อ