Bubee Homepage
สรุปย่อ 2 เธสะโลนิกา
สรุปย่อ 2 เธสะโลนิกา

ความเชื่อของท่านนั้น เพิ่มมากขึ้น และความรักของท่านที่มีต่อกันและกันก็เพิ่มขึ้น ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 1:3    อ่านต่อ