Bubee Homepage
23 มีนาคม 2019 จอมเจ้านายกับราชา
23 มีนาคม 2019  จอมเจ้านายกับราชา

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมเจ้านาย ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และครอบครัวของ ข้าพระองค์เป็นใคร พระองค์จึงทรงนำ ข้าพระองค์มาไกลถึงเพียงนี้” ถอดความจาก 2  อ่านต่อ

3 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ (หรือ..ข้าแต่องค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์) จอมเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์นั้น สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก ถอดความจากสดุดี  อ่านต่อ