Bubee Homepage
ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ

ลูกา 8
ลูกา 8

LUKE8-12.5×20 อุปมาเมล็ดพืช  ตะเกียง  พายุ  คนผีสิง  ลูกสาวไยรัส อ่านต่อ