Bubee Homepage
6 ธันวาคม 2019 ความอดทนตัวอย่าง
6 ธันวาคม 2019  ความอดทนตัวอย่าง

ที่จริงเราถือว่าคนที่อดทนนั้นเป็นสุขนัก ท่านรู้เรื่องความอดทนของโยบนี่นา เห็นแล้วว่าในที่สุด พระเจ้าทรงให้อะไร เห็นว่า พระเจ้าทรงเมตตากรุณาเพียงไหน ถอดความจากยากอบ 5:11  อ่านต่อ

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ