Bubee Homepage
องค์พระผู้ไถ่
องค์พระผู้ไถ่

21 มีนาคม 2020 พวกเขาระลึกได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของพวกเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเขา ถอดความจาก สดุดี  อ่านต่อ

2 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้ทรงพิพากษา

  พระเจ้าทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบนและถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์ จะทรงพิพากษาคนของพระองค์… ฟ้าสวรรค์ประกาศความเที่ยงธรรม ของพระเจ้าเพราะพระองค์เอง ทรงเป็นผู้พิพากษา ถอดความจากสดุดี  อ่านต่อ

19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
19  มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

พระองค์ทรงเป็นรักมั่นคง เป็นป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ทรงเป็นโล่ และเป็นที่ข้าเข้าไปหลบภัย พระองค์ทรงพิชิต ให้ชนชาติทั้งหลายอยู่ใต้ข้า  อ่านต่อ

18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
18 มกราคม 2020  พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

  ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก  อ่านต่อ