Bubee Homepage
6 ตุลาคม 2018 สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจับมือเจ้า และปกป้องเจ้า เราให้เจ้าเป็นพันธสัญญาแก่มนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่ประชาชาติ ถอดความจากอิสยาห์ 42:6  อ่านต่อ

อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ
อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ

อิสยาห์ 66:18-24 เพราะเรารู้จักที่พวกเขาทำ รู้ทุกสิ่งที่พวกเขาคิด และก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวบรวมประชาชาติทั้งหมด ชนทุกภาษา  และเขาจะมา จะเห็นพระสิริของเรา   อ่านต่อ

อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ
อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ

อิสยาห์ 66: 12- 17 พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถอะ เราจะนำความสันติสุขมาให้เธอราวกับแม่น้ำ และศักดิ์ศรีของประชาชาติเหมือนกับธารน้ำที่กำลังไหล  อ่านต่อ