Bubee Homepage
สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2
สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจับมือเจ้า และปกป้องเจ้า เราให้เจ้าเป็นพันธสัญญาแก่มนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่ประชาชาติ ถอดความจากอิสยาห์ 42:6  อ่านต่อ

สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1
สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1

 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “มา เรามาตกลงกัน แม้บาปของเจ้าเป็นสีแดงเข้ม ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ” ถุอดความจาก อิสยาห์ 1:18  อ่านต่อ